„Program dla Śląska” nie jest realizowany. „Solidarność” wzywa rząd do działania.


– Mimo licznych deklaracji ze strony rządu, większość kluczowych projektów zawartych w „Programie dla Śląska” nie weszła nawet we wstępną fazę realizacji – podkreśla Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w przyjętym 11 lutego stanowisku skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Największa w kraju regionalna struktura związku wezwała rząd do podjęcia pilnych działań, podkreślając, że cierpliwość mieszkańców Śląska się kończy.

 

– Mimo licznych deklaracji ze strony rządu, większość kluczowych projektów zawartych w „Programie dla Śląska” nie weszła nawet we wstępną fazę realizacji – podkreśla Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w przyjętym 11 lutego stanowisku skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Największa w kraju regionalna struktura związku wezwała rząd do podjęcia pilnych działań, podkreślając, że cierpliwość mieszkańców Śląska się kończy. 

W stanowisku przyjętym przez władze śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” bardzo krytycznie oceniono tempo realizacji inwestycji zapisanych w rządowym „Programie dla Śląska”. – Nie ruszył żaden z projektów dotyczących nowoczesnych technologii, m.in. w energetyce. Praktycznie w miejscu stoi program rewitalizacji bloków energetycznych. Nic się dzieje, jeśli chodzi o realizację projektów kogeneracyjnych. Odbudowa przemysłu w naszym regionie pozostaje w sferze haseł, nie wspominając już o budowie na Śląsku gospodarki 2.0 – mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Przedstawiciele regionalnych władz „Solidarności” wskazali, że jedyne projekty  zapisane w PdŚ, które są wdrażane, to część inwestycji infrastrukturalnych, zastrzegając jednocześnie, że dzieje się tak najprawdopodobniej tylko dlatego, że ich realizację przewidują inne rządowe dokumenty i resortowe strategie. 

Śląsko-dąbrowska  „Solidarność” zaznaczyła również, że spółki Skarbu Państwa i inne jednostki, które miały uczestniczyć we wdrażaniu inicjatyw zawartych w „Programie dla Śląska”, nie podejmują w tym zakresie żadnej aktywności. – A wręcz można odnieść wrażenie, że te inicjatywy starają się storpedować – podkreślono w stanowisku. 

Związkowcy wezwali rząd Mateusza Morawieckiego do podjęcia pilnych działań na rzecz realizacji inwestycji zapisanych w „Programie dla Śląska”, zapowiadając radykalne działania, jeśli tak się nie stanie. – Mieszkańcy naszego regionu są ludźmi cierpliwymi, ale ich cierpliwość ma granice, a gdy poczują się oszukani, potrafią sięgnąć po radykalne środki, aby przypomnieć, że dotrzymywanie słowa, dotrzymywanie umów jest zasadą, której w tym regionie Polski przestrzega się i o jej przestrzeganie dba szczególnie – czytamy w dokumencie skierowanym do szefa rządu. 

Przyjęty  w grudniu 2017 roku rządowy „Program dla Śląska” to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zwanej potocznie „Planem Morawieckiego”. Dokument opracowany przez resort rozwoju przy współudziale Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach zawiera przeszło 70 projektów inwestycyjnych o wartości co najmniej 40 mld zł. Bazą dla rządowego programu było „Porozumienie na rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego”. Dokument ten został opracowany pod auspicjami WRDS w Katowicach i przedstawiony rządowi w formie rekomendacji we wrześniu 2016 roku. Inicjatorem porozumienia była śląsko-dąbrowska „Solidarność”.

„Program dla Śląska” zawiera zarówno inwestycje infrastrukturalne obejmujące nowe drogi, linie kolejowe oraz rozwój żeglugi śródlądowej, jak też innowacyjne przedsięwzięcia, mające na celu budowę w woj. śląskim nowych gałęzi przemysłu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych poprzez tworzenie na ich obszarze przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednocześnie PdŚ zakłada inwestycje w najsilniejsze sektory gospodarki na Śląsku, czyli m.in. w energetykę, górnictwo i przemysł hutniczy.

ny, łk

źródło foto:KPRM/Adam Guz

 

źrodło: http://www.solidarnosckatowice.pl