Apel do rządu w sprawie CETA


Apel do rządu w sprawie CETA

Apel do rządu o zablokowanie umowy CETA oraz protest przeciwko próbie zawłaszczenia rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego – były głównymi tematami posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 14 października.  

 

 

Apel do rządu w sprawie CETA

Apel do rządu o zablokowanie umowy CETA oraz protest przeciwko próbie zawłaszczenia rocznicy Porozumienia Jastrzębskiego – były głównymi tematami posiedzenia Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 14 października.  

W ocenie władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności umowa CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement), która ma zostać zawarta między Unią Europejską i Kanadą, zmierza do zwiększenia uprawnień międzynarodowych korporacji kosztem ograniczenia praw pracowniczych, konsumenckich i obywatelskich mieszkańców UE oraz Kanady. Ponadto jej zapisy naruszają suwerenność państw-sygnatariuszy w dziedzinie stanowienia prawa oraz ochrony interesu  publicznego. – Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność stanowczo sprzeciwia się podpisaniu umowy CETA w obecnym kształcie oraz domaga się od przedstawicieli rządu RP podjęcia wszelkich działań zmierzających do zablokowania przyjęcia tej umowy – napisano w stanowisku.

Członkowie ZR podkreślali, że treść umowy  została opracowana bez udziału parlamentów państw członkowskich UE oraz w warunkach całkowitego braku jawności i transparentności.

Wśród zagrożeń wynikających z umowy CETA w stanowisku wskazano m.in. mechanizm ICS polegający na rozstrzyganiu sporów  między korporacjami i państwami przez zewnętrzne trybunały, z pominięciem systemu sądowniczego danego kraju. –  ICS daje korporacjom możliwość zaskarżenia praktycznie jakiejkolwiek wewnątrzkrajowej lub wewnątrzwspólnotowej regulacji prawnej, jeśli w ocenie korporacji zagraża ona jej spodziewanym zyskom – czytamy w dokumencie.

Przyjęcie umowy CETA może skutkować zdaniem śląsko-dąbrowskiej Solidarności również zalaniem polskiego rynku przez tanią, genetycznie modyfikowaną żywność z Kanady, co stanowi zagrożenie dla polskich konsumentów, rolników i przemysłu spożywczego. – Wielu ekspertów wśród konsekwencji przyjęcia umowy CETA wymienia również wymuszoną przez korporacje konieczność prywatyzacji wszelkich usług publicznych takich jak m.in. edukacja, ochrona zdrowia czy transport publiczny. Jak wynika chociażby z opublikowanych we wrześniu 2016 roku badań amerykańskiego Uniwersytetu Tufts, na skutek przyjęcia CETA Unia Europejska utraci 200 tys. miejsc pracy, a średnie płace pracowników znacząco spadną – podkreślono w stanowisku.

Podczas posiedzenia Zarządu Regionu przyjęto również stanowisko wyrażające sprzeciw wobec  uchwały Rady Miasta Jastrzębia-Zdroju 4 października w sprawie ustanowienia Dni Solidarności Jastrzębskiej, które miałyby być organizowane w rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W ocenie śląsko-dąbrowskiej Solidarności zarówno treść, jak i uzasadnienie uchwały wskazują, iż intencją tego aktu prawnego jest próba zawłaszczenia przez władze samorządowe uroczystości podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. Treść uchwały nie została w jakikolwiek sposób skonsultowana z Solidarnością.  W związku z powyższym Zarząd Regionu domaga się uchylenia „kuriozalnej uchwały” oraz przyjęcia nowej, po wcześniejszych uzgodnieniach z Solidarnością.  

Członkowie ZR podkreślili, że podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego to jeden z najważniejszych dni we współczesnej historii Polski, dlatego też rocznicowych obchodów upamiętniających tamto wydarzenie nie można sprowadzać do święta o lokalnym charakterze.  – Nie ma czegoś takiego jak Jastrzębska Solidarność. Nie ma jakiejś pierwszej, czy drugiej lub siódmej Solidarności. Jest jeden Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, który powstał na przełomie sierpnia i września 1980 roku i który łączy, a nie dzieli Polaków. Radni tak ważnego w historii naszego związku miasta, jakim jest Jastrzębie-Zdrój, szczególnie powinni o tym pamiętać – napisano w stanowisku.

łk

Źródło: http://www.solidarnosckatowice.pl/