Solidarność MPWiK Jaworzno już po wyborach


Andrzej Dudzik został wybranym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno na kolejną kadencję.

 

Andrzej Dudzik został wybranym przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno na kolejną kadencję.

W czwartek 6 lutego odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zakładowe Zebranie Członków NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno, na którym zostały wybrane nowe władze statutowe związku.

Przy 80 % frekwencji członkowie Solidarności jaworznickich wodociągów po raz kolejny obdarzyli zaufaniem dotychczasowego przewodniczącego Andrzeja Dudzika. Nie miał on żadnego kontrkandydata, co świadczy o wysokiej skuteczności przewodniczącego w prowadzeniu Komisji Zakładowej oraz reprezentowaniu w zakładzie pracy w strukturach miejskich oraz w regionie.

Gośćmi wyborczego spotkania był Zarząd MPWiK Jaworzno z Prezesem Józefem Natonkiem na czele, który poinformował związkowców o bieżącej sytuacji w spółce oraz o założeniach na przyszłość.  

Przewodniczący Dudzik przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności KZ za ubiegłą kadencje, związkowcy sprawozdanie przyjęli jednogłośnie.

Nowo wybraną Komisję Zakładową zasilili: Adam Musiał, Lidia Rożnowska, Tomasz Pieczara oraz Piotr Dusza. Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Jolanta Kolarczyk, Maciej Żak, Leszek Siwek oraz Małgorzata Trzaska.

Dziękujemy prowadzącemu zebranie Sławomirowi Grucel za sprawne przeprowadzeni zebrania wyborczego. Szczególe podziękowania kierujemy do komisji skrutacyjnej, która sprawnie przeprowadziła wszystkie wybory. Dziękujmy zwłaszcza członkom Solidarności przy MPWiK Jaworzno za tak liczne przybycie na zebranie wyborcze.

Gratulujemy nowo wybranym przedstawicielom obydwu komisji a poprzednikom dziękujemy za dotychczasowy wkład włożony w budowanie Solidarności oraz firmy.

Zdjęcia z ZZD 06.02.2014 r. >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność przy MPWiK Jaworzno.